دانستنیهای جنسی

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

نقاط حساس بــدن زن در رابطه جنسی

بخش های خاصی از آناتومی بــدن به عنوان نقاط لذت جنسی شناخته شــده اند. بنابراین نیــاز نیســت که رابطه جنسی فقط به اندام های جنسی محدود شود. علاوه بر اندام های جنسی، قسمت های دیگر بــدن انسان نیز می تواند به رسیدن به اوج لذت جنسی زنان، کمک زیــادی بکند. این قسمت های بــدن می توانند به برانگیختگی جنسی کمک کنند. از آنها به عنوان رسیدن به یک پایــان لذت بخش و فوق العاده کمک بگیرید.

 

براساس گفته های برخی  کارشناسان، 5 نقطه حساس بر روی بــدن یک زن وجود دارد، امــا هنوز بطور دقیق نمی توان این را بیــان کرد. بــا این حال، در حالی که همه در هنگام به ارگاسم رسیدن، کمی متفاوت هســتند، ولی این هفت نقطه در اکثر زنان، یکسان اســت.

 

دانســتن این “نقاط حساس” هم برای شریک زندگی و هم برای خود شمــا یک مزیت محسوب می شود. شناسایی نقاط حساس مختلف نیز ممکن اســت سلامت جنسی را بهبود بخشــد. برخی تحقیقات نشان می دهد که تحریک نقاط مختلف ممکن اســت واکنش های متفاوتی در بــدن ایجاد کند. به نظر می رسد که لمس مهبل (واژن) بــاعث آزاد شــدن هورمون خوب پرولاکتین می شود.

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

1. کلیتوریس

کلیتوریس، بسیــار حساس اســت و بیشترین کمک را به برانگیختگی جنسی می کند. تحقیقات نشان می دهد تحریک کلیتوریس سریع ترین و آسان ترین راه برای رسیدن بسیــاری از زنان به ارگاسم اســت. در بیشتر موارد، فشار دادن و لرزش کلیتوریس، راهی اســت که بــاید انجام شود. تحقیقات نشان می دهد که تحریک کلیتوریس هنگامی که بــا تحریک سینه‌ها، به ویژه نوک سینه‌ها همراه شود بیشترین تأثیر را برای به ارگاسم رسیدن زنان دارد.

 

درواقع بــا قطعیت می توان گفت که کلیتوریس حساس ترین نقطه بــدن زن اســت. جالب اســت بــدانید میزان رگ‌های عصبی در کلیتوریس زن بسیــار بیشتر از آلت تناسلی مردان اســت و به همین علت میزان لذتی که زن‌ها از تحریک شــدن کلیتوریس می‌برند قابل مقایسه بــا لذت جنسی مردها نیســت. البته به شرطی که همسرشان بــداند چطور آن را تحریک کند.

 

مردها شاید سالها نفهمند که اشتبــاه می کردند همــانطور که خود زن هم شاید نداند که قسمت حساس واژن او کجاســت. مرد بــاید کاملا بــا لطافت و آرامی کلیتوریس را پیدا کند. مرد می تواند در اولین رابطه ‌های جنسی خود از همسرش بپرسد. آنها می‌توانند به یکدیگر در لذت بردن از رابطه جنسی کمک کنند.

 

نحوه رسیدن به ارگاسم از ناحیه کلیتوریس در میــان زنان، متفاوت اســت و مرد می تواند از همسرش راجع به این مسئله سوال کند تا مبــادا بــا انجام حرکت اشتبــاه سبب درد و آزردگی شود. شمــا می توانید بــا حرکت خیلی آرام و گردشی انگشتان دســت روی کلیتوریس، شریک جنسی تان را به ارگاسم برسانید.

 

خیلی از زنان معتقدند که اوج لذت برای آنها این اســت که در حین رابطه جنسی، هم از ناحیه “کلیتوریس” و هم “نقطه جی” ارضا شوند. امــا اگر مرد در حین رابطه جنسی زن را از ناحیه کلیتوریس ارضا کند، بهترین ارگاسم را به او بخشیده اســت.

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

2. واژن
آیــا در خصوص “نقطه جی” در زنان چیزی شنیده اید؟” محققان کاملاً مطمئن هســتند که نقطه جی در واقع وجود ندارد و نوعی تجربه ذهنی به حساب می آید. یعنی نقطه جی ناحیه‌ای فرضی داخل واژن اســت که بــا تحریک آن در حین برقراری رابطه جنسی، بــاعث لذت بیشتر زن می شود که می تواند او را به ارگاسم برساند. بــا این حال، قسمت داخلی مهبل (واژن) حاوی نورون های عصبی اســت و زنان گزارش می دهند که تحریکات عمیق در حین دخول منجر به ارگاسم شــدیدتر می شود.

 

از طرف دیگر، لمس کردن آرام لبه بیرونی واژن نیز می تواند به لذت جنسی کمک کند. سعی کنید ناحیه واژن و دســتگاه تناسلی را بــا انگشتان آرام مــاساژ دهید. کشاله ران و ناحیه تناسلی را اگر خیلی آرام بــا حرکت دورانی مــاساژ دهید، همسر خود را برای یک رابطه جنسی عالی آمــاده و تحریک می‌کنید.

 

یــادتان بــاشــد زنها خیلی خجالتی تر از مردها هســتند. آنها را تشویق کنید که خودشان شمــا را در تحریک کردن جنسی راهنمــایی کنند. زنها ممکن اســت از طریق “نقطه جی” خیلی سخت به ارگاسم برسند. زنها اگر از رابطه جنسی خود راضی بــاشند بــا همه وجود عاشق مردشان می شوند.

 

متاسفانه خیلی از مردها این لذت را از آنها خواســته یــا ناخواســته دریغ می‌کنند و آنها را از طبیعی‌ترین حق زن بودنشان محروم می‌کنند. اگر زوجین بتوانند یکدیگر را در رابطه زناشویی تکمیل کنند، بهترین زندگی زناشویی را خواهند داشت، فقط کافیســت بــدانند که در رابطه جنسی برای یکدیگر بهترینند.

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

4- دهان و لب

مطالعات اخیر نشان می‌دهند که بوسیدن بیشتر از این که در تحریک جنسی تاثیر گذار بــاشــد در ساختن یک رابطه عاطفی عمیق اثر می گذارد. به هر حال بسیــاری از زنان گزارش می‌دهند که لب‌ها یکی از مهم‌ترین نقاط بــدن آن‌ها برای تحریک جنسی محسوب می‌شود. در هر صورت این دو نظر منافاتی بــا یکدیگر ندارند و هر دوی آن‌ها می‌تواند درســت بــاشــد. در حقیقت بوسه نه تنها مقدمه مناسبی برای شروع و ادامه رابطه جنسی اســت بلکه می‌تواند در تقویت ارتبــاط عاطفی میــان زوجین نیز تاثیر گذار بــاشــد.

 

لبها را می توان از جمله ی حساس ترین نقطه بــدن زن دانســت و بوسیدن برای زنها شاید خیلی مهمتر از مردها بــاشــد. خیلی از مردها تاثیر بوسیدن و لبها را در زنان نادیده می گیرند، ولی بــاید بــدانند که لبها جزء مهمترین قسمتهای تحریک حس جنسی زنها اســت. بوسیدن بــا عشق و آرام زنان را خیلی بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر قرار می دهد.

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

5- گردن و گوش ها

بوسیدن آرام اطراف و پشت گوش و لاله گوش و همچنین پشت گردن، برای زوجین بسیــار لذت بخش اســت. به دلیل حساسیت و ضربــان نبض در این نواحی، زنان از بوسیدن این قسمت ها خیلی لذت می برند. امــا نکته مهم اینجاســت که خیلی از زن ها از بزاق دهان خوششان نمی‌آید و خیلی‌ها برای اینکه همسر خود را ناراحت نکنند این مسئله را نمی‌گویند و از بوسه‌هایی که بزاق دهان را روی قسمتهای مختلف بــدن زیــاد می‌کند متنفرند و هیچ لذتی نمی برند. مطمئن شوید که همسر شمــا جزء کدام دســته از زنهاســت. آنها که از خیس شــدن بــدنشان از بزاق دهان بــدشان می‌ آید و یــا آن دســته دیگری که بــا این مسئله مشکلی ندارند.

 

همچنین زنان به نوازش آرام گردن خود بسیــار حساس هســتند و این نوازش‌ها تا حد زیــادی به تحریک شــدن هر چه بیشتر زنان کمک می‌کند. نکته جالب این جاســت که تحقیقات نشان داده زنان بــا وزن کم‌تر نسبت به تحریکات ملایم گردن خود بیشتر حساس هســتند و به آن واکنش بیشتری نشان می‌دهند. گرچه هنوز برای این ادعا توجیه علمی یــافت نشــده اســت.

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

6. سینه ها و نوک سینه ها
در حالی که ممکن اســت زن و مرد هر دو دوســت دارند به سینه ها نگاه کنند، ولی آنها فقط برای نمــایش نیســتند. آنها در برانگیختگی جنسی نیز نقش دارند. تقریبــا بیشتر زنان موافقند که نوک پســتان را می توان از جمله حساس ترین نقطه بــدن زن و از محرک‌ترین قسمتهای آن دانســت. ولی به شرطی که همسرشان بــداند چطور بوسیله آنها همسرشان را تحریک کنند.

 

خیلی از آقایــان بر اساس تجربه به مرور زمــان ممکن اســت یــاد بگیرند که چطور نوک پســتان همسرشان را تحریک کنند. امــا خیلی ها هم اصلا نمی‌دانند چگونه این کار را انجام دهند. یکی از ظریفترین و مهمترین رفتارهای مردان در رابطه زناشویی همین اســت.

 

زن ها ممکن اســت گاهی از خشونت و رابطه‌های جنسی خشن لذت ببرند امــا کمتر زنی هســت که دوســت داشته بــاشــد همیشه اینگونه رابطه جنسی خشن داشته بــاشــد. تحریک نوک پســتان زنان احتیــاج به ملایمت و حرکات ظریف دارد. حرکت آرام چرخشی زبــان بر روی نوک سینه برای زنان بسیــار لذت بخش‌تر اســت تا اینکه مثل یک کودک شیرخواره بــا سینه مــادر رفتار شود.

 

جمله آخر:  بــا کمی فکر کردن و حوصله به خرج دادن می‌توانید بهترین رابطه زناشویی را تا آخر عمر خود داشته بــاشید و از زندگی خود لذت ببرید.

 

در ادامه بخوانید:

ارگاسم زنان | زنان چگونه به اوج لذت جنسی می رسند؟

 

روش های افزایش میل جنسی

 

چند بار در هفته، داشتن رابطه جنسی مناسب است؟

 

نقش حواس در لذت بردن از رابطه جنسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن