کتابخانه

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌ها

جملات زیبای کتـاب‌هـای معروف | پاراگراف خوانـدنی از بــهترین رمـان‌هـا

 

مخاطبین کافه تمشک، امروز در خدمت شمـا عزیزان هســتیم و بــراتون کلی مطالب جالب و خوانـدنی از کتـاب هـای معروف و رمـانهـا تهیه کـرده ایم. گاهی بــرای آشنایی با بــرخی کتـاب هـا لازم اســت تـا مختصری از نوشته هـای آن را بخوانیـد و بــه این منظور مـا بــرای شمـا این بخش را کـه مـینیمـال هـایی از کتـاب هـا ورمـان هـاســت آمـاده کـرده ایم. حتمـا بــرخی از این کتـاب هـارا خوانـده و مطالعه کـرده ایـد و شایـد بــرخی را نتوانســته ایـد مطالعه کـنیـد. با این حال حتمـا از خوانـدن این جملات و بــرش هـای کتـاب لذت خواهیـد بــرد. این مطلب را بــرای دوســتـان کتـاب دوســت خود ارسـال کـنیـد.

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابخشی از کتـاب زیبای ” پرونـده هریکبــر “

نوشته ” ژوئل دیکـر”

 

قدر عشق رو بدون مـارکوس. کاری کـن کـه عشق، هـمـیشه بزرگترین دســتـاورد زنـدگیت باشه. آدم‌هـای زیادی بــه دنیا مـیان، از این دنیا مـی‌رن و آدم‌هـای جدیـدی جاشون رو پر مـی‌کـنن. کتـاب‌هـای زیادی نوشته مـی‌شن، موفق مـی‌شن و خیلی زود هـم بــه دســت فراموشی سپرده مـی‌شن. پول وارد زنـدگیت مـی‌شه و ممکـنه خیلی راحت از دســت بــره. ولی عشقِ واقعی فقط و فقط یک‌بار در زنـدگی هر آدمـی بــه سراغش مـیاد. اگر قدرش رو نـدونی، اگر بــه هر نحوی غفلت کـنی و از دســتش بدی، تـا آخر عمرت بایـد غم و ناراحتی رو تحمل کـنی.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” زنـدگی داســتـانی ای جی فیکـری “

نوشته ” گابــریل زوین “

 

تنهـا بـودن خیلی بــهتر اســت از بـودن با کسی کـه با او احسـاسـات و علایق مشترکی نـداری.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

تیم کافه تمشک بــه مناسبت هفته کتـاب و کتـابخوانی بــرش هـایی از کتـاب هـای مشهور و فوق العاده خوانـدنی را در این مطلب بــرای شمـا عزیزان آمـاده کـرده اســت. هفته کتـابخوانی هفته آشنایی با فرهنگ مطالعه اســت و بــه این منظور تمـام سعی مـا این بـوده اســت تـا شمـا عزیزان با آثار بزرگ دنیای ادبیات آشنا شویـد. دوســتـانی کـه با مـا هـمراه هســتنـد مـی داننـد کـه کافه تمشک هـمواره کوشیـده اســت تـا با ارائه بــهترین آثار از نویسنـدگان و شاعران مطرح در سطح جهـانی مطالعه کـننـدگان کتـاب را هـمواره بــه خوانـدن جدیـدترین آثار رهنمود کـنـد.

&&&& tameshkcafe &&&&

 

 

بــرشی از کتـاب خوانـدنی” خاطرات یک مغ “

نوشته ” پائولو کوئیلیو “

 

انسـان هرگز نمـی‌توانـد از رویاهـای خود دســت بکشد. رویا خوراک روح اســت. هـمـانطور کـه غذا خوراک تن اســت. در زنـدگی بارهـا رویاهـامـان را فرو ریخته، و تمناهـامـان را ناکام مـی‌بینیم، امـا بایـد بــه دیـدن رویا بپردازیم. اگر نه، روحمـان مـی‌مـیرد.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

 

 

یا زیاد بخوانیـد یا اصلا نخوانیـد!

کسـانی کـه چنـد کتـابِ محدود خوانـده‌انـد، بــه متوهـم‌ترین و خطرناک‌ترین انسـان‌هـا‌ تبدیل مـی‌شونـد؛ زیرا تعصّبِ شدیـدی روی دانشِ انـدکشان پیـدا مـی‌کـننـد.

 

کارل سیگن

&&&& tameshkcafe &&&&

 

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” لالایی “

نوشته ” کیم توی “

 

والدینم اغلب بــه من و بــرادرهـایم یادآورى میکردنـد که پولى نـدارنـد تـا بــرایمـان بــه ارث بگذارنـد، ولى الان فکر مى‌کنم که آنهـا خاطرات ارزشمنـدشان را بــه مـا منتقل کردنـد.

 

 

&&&& tameshkcafe &&&&

 

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” عامه پسنـد “

نوشته ” چارلز بـوکوفسکی “

 

«یکی از چیزهـایی کـه آدم‌هـا را دیوانه مـی‌کـنـد هـمـین انتظار کشیـدن اســت. مردم تمـام عمرشان انتظار مـی‌کشیـدنـد. انتظار مـی‌کشیـدنـد کـه زنـدگی کـننـد، انتظار مـی‌کشیـدنـد کـه بمـیرنـد. توی صف انتظار مـی‌کشیـدنـد تـا کاغذ توالت بخرنـد. توی صف بــرای پول منتظر مـی‌مـانـدنـد و اگر پولی در کار نبـود سراغ صف‌هـای درازتر مـی‌رفتنـد. صبــر مـی‌کـردی کـه خوابت ببــرد و بعد هـم صبــر مـی‌کـردی تـا بیـدار شوی. انتظار مـی‌کشیـدی کـه ازدواج کـنی و بعد هـم منتظر طلاق گرفتن مـی‌شدی. منتظر باران مـی‌شدی و بعد هـم صبــر مـی‌کـردی تـا بنـد بیایـد. منتظر غذا خوردن مـی‌شدی و وقتی سیر مـی‌شدی باز هـم صبــر مـی‌کـردی تـا نوبت دوباره خوردن بــرسد. توی مطب روان‌پزشک با بقیهٔ روانی‌هـا انتظار مـی‌کشیـدی و نمـی‌دانســتی آیا تو هـم جزء آن‌هـا هســتی یا نه.»

 

&&&& tameshkcafe &&&&

 

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” حکمت شادان “

نوشته ” نیچه “

 

وجود تنهـا یک آدم بی‌نشاط کافی اســت؛

تـا کل یک خانه را مسموم سـاخته و فضای آن را تیره و تـار سـازد

فقدان چنین آدمـی فقط

با معجزه امکان پذیر اســت!

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” از عشق و شیاطین دیگر “

نوشته ” گابــریل گارسیا مـارکز

 

هـمواره معتقد بـودم بــرای خدا عشق بسیار بیشتر از ایمـان ارزش دارد…

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” دنیای سوفی “

نوشته ” یوســتین گوردر “

 

سـارتر مـی‌گفت: “انسـان، محکوم بــه آزادی اســت”

و این آزادی، انسـان را محکوم کرده که خودش بــرای تمـامـی اعمـالش تصمیم بگیرد.عده‌ای رفتـاری مثل خوک دارنـد و تمـام کثافت‌کاریهـایشان را بــه پای این مـی‌گذارنـد که انسـان ضعیف‌النفس اســت یا جایزالخطاســت. امّا انسـان ضعیف‌النفس وجود نـدارد، این حرف‌هـا فقط بــه خاطر این زده مـیشود که مسئولیت خود را بــه‌عنوان انسـان فراموش کرده‌ایم.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” دختری کـه رهـایش کـردی “

نوشته ” جوجو مویز “

 

منو کشیـد طرف خودش و محکم منو بـوسیـد، لباش رو لبام بـود، دســتـای بزرگش منو سفت گرفته بـودن، بــهش چسبیـده بـودم . منم بغلش کـردم و چشمـای پر از اشکم را بســتم و تو بغلش نفس کشیـدم، با هـمه ی وجودم عطر تنشو بـو کشیـدم . انگار مـیخواســتم آخرین لحظه ی بـودنش رو بــرای تمـام نبـودنش ثبت کـنم . انگار مـی دونســتم کـه بــرای هـمـیشه داره مـیره….

 

&&&& tameshkcafe &&&&

 

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی”فراسوی نیک و بد “

نوشته ” نیچه “

 

آنکـه با هیولا دســت و پنجه نرم مـی کـنـد، بایـد بپایـد کـه خود در این مـیانه هیولا نشود.

اگر دیری در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم مـی دوزد.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

 

انسـان‌هـا هـمه مـی‌خواهنـد، در قله کوه زنـدگی کـننـد، بی‌آنکـه بــه خوشبختی آرمـیـده در دســت خود نگاهی انـداخته باشنـد.

 

گابــریل گارسیا مـارکز

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” در ســتـایش عشق “

نوشته ” آلن بدیو”

 

عشق نمـی‌توانـد بــه دیـدار منحصر شود، بلکـه بــه مرور زمـان شکل مـی‌گیرد.

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب خوانـدنی” قلعه حیوانات “

نوشته ” جورج اورول “

 

با منقار بزرگش بــه آسمـان اشاره کرد و با خودنمـایى مى گفت؛ رفقا آن بالا، آن بالا، درســت پشـت آن ابــر سیاه، سـرزمین شـیر و عسل اســت، سـرزمینى کـه مـا حیوانات بدبخت در آنجا بـراى هـمیشـه از رنج کار آسوده خواهیم شد.حتى مدعـى بـود در یکى از پـروازهـاى دور و دراز آنجا را بــه چشم دیده مزارع جاودان و پرچین هـایى که روى آنهـا قنـد و کلوچه مـی‌روییده دیده. خیلى از حیوانات گفته‌هـاى او را باور میکردنـد و منطق شان این بـود؛ که زنـدگى اکنون پر از مشقت اسـت، و انصاف در این اسـت کـه دنیاى بــهترى در جاى «دیگـرى» وجـود داشـته باشـد!

 

&&&& tameshkcafe &&&&

جملات زیبای کتاب‌های معروف | پاراگراف خواندنی از بهترین رمان‌هابــرشی از کتـاب زیبا و خوانـدنی ” دوســتش داشتم “

نوشته ” آنا گاوالدا “

 

هـمـیشه از غم کسـانی حرف مـی‌زننـد کـه مـی‌مـاننـد و مـی‌سـازنـد. امـا هیچ‌وقت بــه غم آنهـایی کـه مـی‌گذارنـد و مـی‌رونـد فکـر کـرده‌ای؟

 

&&&& tameshkcafe &&&&

هـمه این مطالب و کتـابــهـایی کـه معرفی کـردیم تنهـا بخشی از پاراگراف هـا و بــرش هـای جذاب از کتـاب هـای مشهور و مطرح جهـان بـود. شمـا عزیزان مـی توانیـد با مراجعه بــه کانال تلگرام و صفحه اینســتـاگرام بــهترین بــرش هـا از کتـاب هـای مشهور را مطالعه کـنیـد. در هفته کتـاب و کتـابخوانی قطعا مهـمترین نکته مطالعه بیشتر بــرای درک بــهتر از زنـدگی ســت و بــه قول یکی از بزرگان” کسی کـه کتـاب مـی خوانـد چنـدین بار زنـدگی مـی کـنـد” مـا شمـا عزیزان را بــه خوانـدن آثار بزرگ جهـان در دعوت مـی کـنیم.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن